User Picture

Quản lý người dùng

Tài khoản người dùng: teacher
# Tài khoản Họ tên Ngày sinh Điện thoại Email Quyền sử dụng Lớp quản lý Kích hoạt Sửa Xóa
66 bui thi khuyen Bùi Thị Khuyên Xem quyền Lớp điểm danh
65 hoanghuyentrang Hoàng Huyền Trang Xem quyền Lớp điểm danh
62 duonghuyentrang Trang Xem quyền Lớp điểm danh
61 todieuthanh Thanh Xem quyền Lớp điểm danh
60 vubaothoa Thoa Xem quyền Lớp điểm danh
59 luongthitrang Trang Xem quyền Lớp điểm danh
58 luongthiyen Yến Xem quyền Lớp điểm danh
57 Phamthithuy thuy 1990-10-10 092737874 thuy@gmail.com Xem quyền Lớp điểm danh
55 nguyenthiquyen Nguyễn Thị Quyên 1978-08-15 1234568 quyen Xem quyền Lớp điểm danh
54 tranthihao Trần Thị Hảo 1898-05-12 12345678 mai Xem quyền Lớp điểm danh
52 chungthithao Chung Thị Thảo 1888-05-22 0126 582 8916 thao Xem quyền Lớp điểm danh
50 dangthichung Đặng Thị Chung 1898-08-16 0166 931 1533 chung Xem quyền Lớp điểm danh
49 tranthidung Trần Thị Dung 1888-03-16 0975 786 154 dung Xem quyền Lớp điểm danh
48 vuthilan Vũ Thị Lan 1877-06-22 0128 237 9032 lan Xem quyền Lớp điểm danh
47 nguyenanhhong Nguyễn Thị Ánh Hồng 1899-05-12 0904 147 760 hong Xem quyền Lớp điểm danh
46 phamngoclan Phạm Thị Ngọc Lan 1978-08-15 0908811186 lan Xem quyền Lớp điểm danh
45 nguyenhongtuoi Nguyễn Thị Hồng Tươi 1989-06-12 01225 369 597 tuoi Xem quyền Lớp điểm danh
44 vuthihao Vũ Thị Hảo 1897-02-15 0166 588 2078 hao Xem quyền Lớp điểm danh
41 lethiha Lê Thị Hà 1978-08-11 0167 505 0698 lê hà Xem quyền Lớp điểm danh
40 nguyenthidoan Nguyễn Thị Doan 1897-06-22 0904 246 312 doan Xem quyền Lớp điểm danh
39 nguyenthitrang Nguyễn Thị Trang 1895-12-22 01678773493 trang Xem quyền Lớp điểm danh
38 dothithuy Đỗ Thị Thủy 0968143740 thuy Xem quyền Lớp điểm danh