User Picture

Thông tin học sinh

Mã HS Họ đệm Tên Tên ở nhà Giới tính Ngày sinh Chỗ ở HT Lớp Trạng thái T.Thái Xóa
1 C391 Trịnh An Nhiên Nhiên Nam 21/11/2014 Tự tiên 2A1 Bỏ học Xem & In Đổi
2 C394 Đặng Duy Minh Cường Cường Nam 13/12/2014 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
3 C399 Nguyễn Đức Minh Minh Nam 27/10/2014 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
4 C410 Trần Văn Phúc Nguyên Nguyên Nam 29/10/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
5 C419 Đỗ Minh Ngọc Ngọc Nam 09/12/2014 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
6 C447 Nguyễn Minh Châu Châu Nam 21/10/2014 Tự tiên 2A1 Chuyển lớp Xem & In Đổi
7 C475 Phạm Lê Bảo An An Nam 06/03/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
8 C490 Đào Minh Anh Anh Nam 29/12/2014 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
9 C494 Vũ An Nhiên Nhiên Nam 10/01/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
10 C497 Lê Nguyễn Hà My My Nam 04/10/2014 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
11 C499 Nguyễn Trí Dũng Dũng Nam 14/09/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
12 C500 Nguyễn Đức Trí Trí Nam 29/12/2014 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
13 C523 Bùi Minh Anh Anh Nam 21/06/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
14 C525 Nguyễn Tâm An An Nam 07/07/2015 Tự tiên 2A1 Bỏ học Xem & In Đổi
15 C529 Trịnh Lương Khánh Ngọc Ngọc Nam 07/04/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
16 C539 Nguyễn Ngọc Bảo My My Nam 23/09/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
17 C541 Nguyễn Nhật Nam Nam Nam 21/09/2015 Tự tiên 2A1 Bỏ học Xem & In Đổi
18 C542 Vũ Cẩm Anh Anh Nam 12/10/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
19 C549 Vũ Nguyễn Khôi Nam 29/05/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
20 C560 Nguyễn An Viên Viên Nam 22/10/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
21 C562 Khổng Anh Minh Minh Nam 09/04/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
22 C566 Nguyễn Thành Vinh Vinh Nam 24/04/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
23 C570 Bùi Võ Hà Nhi Nhi Nam 07/03/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
24 C571 Vũ Xuân Quang Quang Nam 23/09/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
25 C572 Đinh Quang Đăng Đăng Nam 16/04/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
26 C573 Hoàng Thảo Linh Linh Nam 23/09/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
27 C574 Phạm Bình Minh Minh Nam 02/06/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
28 C576 Nguyễn Hoàng Thảo An An Nam 11/01/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
29 C581 Phạm Hoàng Nhật Minh Minh Nam 21/09/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
30 C587 Đinh Ngọc Thảo Nguyên Nguyên Nam 03/10/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
31 C595 Bùi Minh Trí Trí Nam 09/12/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
32 C607 Phạm Trang Nhung Nhung Nam 10/06/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
33 C632 Trần Trí Thắng Thắng Nam 22/03/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
34 C649 Nguyễn Thế Bảo Nam Nam Nam 19/11/2015 Tự tiên 2A1 Bỏ học Xem & In Đổi
35 C429 Nguyễn Khắc Minh Tiến Tiến Nam 15/10/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
36 C431 Nguyễn Thu Phương Phương Nam 15/12/2014 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
37 C432 Nguyễn Thảo Phương Phương Nam 15/12/2014 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
38 C468 Bùi Thị Yến Ngọc Ngọc Nam 18/03/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
39 C493 Bùi Phạm Kim Anh Anh Nam 07/03/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
40 C503 Nguyễn Khải Bách Bách Nam 18/10/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
41 C512 Nguyễn Trần Đức Quang Quang Nam 01/01/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
42 C531 Nguyễn Trung Anh Anh Nam 28/02/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
43 C532 Trần Minh Anh Anh Nam 04/02/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
44 C534 Nguyễn Mai Phương Phương Nam 08/12/2014 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
45 C537 Vũ Linh Đan Đan Nam 13/07/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
46 C547 Bùi Việt Sang Sang Nam 25/10/2014 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
47 C550 Phạm Xuân Khánh Khánh Nam 12/05/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
48 C552 Nguyễn An Chi Chi Nam 20/11/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
49 C555 Hoàng Minh Thảo Thảo Nam 27/01/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
50 C567 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh Khánh Nam 08/09/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
51 C575 Nguyễn Hà Minh Thu Thu Nam 08/11/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
52 C579 Nguyễn Phúc Khang Khang Nam 12/05/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
53 C586 Nguyễn Vũ Tuấn Hưng Hưng Nam 09/11/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
54 C588 Phạm Tuấn Nam 06/01/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
55 C589 Phan Hồng Quân Quân Nam 27/03/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
56 C594 Nguyễn Trọng An An Nam 04/06/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
57 C612 Đặng Hoàng Nam Nam Nam 02/11/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
58 C617 Đoàn Lê Minh Thảo Thảo Nam 14/01/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
59 C622 Đinh Ngọc Diệp Châu Châu Nam 09/08/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
60 C635 Trương Bảo Nam Nam Nam 30/11/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
61 C652 Dương Tuấn Hưng Hưng Nam 12/03/2016 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
62 C323 Trần Việt Đức Đức Nam 15/02/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
63 C335 Bùi Tiến Đạt Đạt Nam 19/02/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
64 C346 Phạm Phương An An Nam 30/03/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
65 C354 Nguyễn Đức Thành Lâm Lâm Nam 19/06/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
66 C379 Tạ Nguyễn Bảo Anh Anh Nam 30/08/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
67 C381 Vũ Thành Nam Nam Nam 13/05/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
68 C407 Đặng Đình Gia Bảo Bảo Nam 08/06/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
69 C412 Hoàng Anh Tuấn Tuấn Nam 28/04/2014 Tự tiên 3A1 Bỏ học Xem & In Đổi
70 C418 Lê Minh Khôi Khôi Nam 17/04/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
71 C421 Phạm Duy Khánh Khánh Nam 31/03/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
72 C424 Nguyễn Phạm Thảo Nhi Nhi Nam 16/05/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
73 C439 Đặng Quang Minh Minh Nam 18/02/2014 Tự tiên 3A1 Bỏ học Xem & In Đổi
74 C446 Nguyễn Đông Dương Dương Nam 26/07/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
75 C479 Hoàng Thùy An An Nam 19/07/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
76 C484 Nguyễn Tiến Minh Minh Nam 04/05/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
77 C491 Vũ Quỳnh Thư Thư Nam 29/09/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
78 C511 Đặng Ngọc Tường Vy Vy Nam 22/07/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
79 C535 Nguyễn Nhật Minh Minh Nam 04/08/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
80 C536 Lê Thị Kim Ngân Ngân Nam 05/09/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
81 C546 Trần Thị Bảo Hân Hân Nam 20/08/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
82 C548 Trần Đăng Nguyên Nguyên Nam 29/11/2014 Tự tiên 3A1 Bỏ học Xem & In Đổi
83 C554 Nguyễn Hải Phong Phong Nam 26/07/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
84 C558 Nguyễn Tuấn Phong Phong Nam 10/11/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
85 C561 Nguyễn Công Thành Thành Nam 12/09/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
86 C569 Phùng Nguyên Khang Khang Nam 23/09/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
87 C577 Đặng Hoàng Chi Chi Nam 26/07/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
88 C590 Vũ Minh Thành Thành Nam 10/09/2014 Tự tiên 3A1 Tạm nghỉ Xem & In Đổi
89 C592 Đỗ Tuấn Minh Minh Nam 19/09/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
90 C599 Nguyễn Khôi Nguyên Nguyên Nam 11/03/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
91 C601 Hoàng Linh Chi Chi Nam 21/12/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
92 C602 Lê Nhật Minh Minh Nam 26/10/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
93 C603 Đặng Hoài Anh Anh Nam 29/11/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
94 C608 Ngô Quỳnh Chi Chi Nam 23/10/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
95 C625 Ngô Mai Phương Phương Nam 28/09/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
96 C633 Nguyễn Minh Ngọc Ngọc Nam 16/11/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
97 C650 Phạm Quang Minh Minh Nam 14/04/2014 Tự tiên 3A1 Bỏ học Xem & In Đổi
98 C144 Phạm Hà Mi Mi Nam 15/05/2013 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
99 C273 Vũ Hà Linh Linh Nam 14/01/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
100 C341 Khoa Bảo Ngân Ngân Nam 14/08/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
101 C345 Trần Trịnh Khánh Linh Linh Nam 25/04/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
102 C347 Bùi Bảo Ngọc Ngọc Nam 30/07/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
103 C353 Đặng Mai Ngọc Ngọc Nam 13/08/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
104 C372 Đinh Đức Thành Thành Nam 23/06/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
105 C376 Nguyễn Thảo Nhi Nhi Nam 01/10/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
106 C386 Nguyễn Thanh Bình Bình Nam 20/08/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
107 C387 Nguyễn Khánh Chi Chi Nam 31/08/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
108 C395 Trương Thái Huy Huy Nam 15/04/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
109 C396 Lưu Công Bình Bình Nam 16/11/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
110 C400 Hoàng Ngọc Minh Minh Nam 08/02/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
111 C408 Vũ Hoàng Phương Linh Linh Nam 07/03/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
112 C409 Nguyễn Tiến Dũng Dũng Nam 17/12/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
113 C425 Nguyễn Danh Gia Huy Huy Nam 23/12/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
114 C427 Nguyễn Thảo My My Nam 27/03/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
115 C433 Bùi Thị Thuỳ Dương Dương Nam 13/02/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
116 C434 Lê Tuệ Linh Linh Nam 28/12/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
117 C435 Nguyễn Ngọc Thảo Chi Chi Nam 16/02/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
118 C440 Đào Thanh Phong Phong Nam 21/07/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
119 C456 Vũ Hà Phương Thảo Thảo Nam 15/02/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
120 C459 Phạm Trung Anh Anh Nam 20/01/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
121 C460 Đoàn Thị Nhã Khánh Khánh Nam 02/11/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
122 C464 Trần Bình Minh Minh Nam 31/03/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
123 C496 Đồng Đăng Khoa Khoa Nam 21/10/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
124 C518 Trịnh Phúc Thành Thành Nam 20/03/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
125 C521 Nguyễn Thanh Trúc Trúc Nam 13/06/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
126 C533 Nguyễn Minh Thành Thành Nam 06/10/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
127 C551 Trần Linh Nhi Nhi Nam 26/08/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
128 C557 Nguyễn Đức Anh Anh Nam 01/08/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
129 C565 Nguyễn Hà Linh Linh Nam 29/09/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
130 C568 Nguyễn Huyền Bảo Trang Trang Nam 19/08/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
131 C606 Vũ Minh Thành Thành Nam 13/11/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
132 C615 Bùi Bảo Ngọc Ngọc Nam 27/02/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
133 C627 Vũ Trần Minh Quân Quân Nam 29/10/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
134 C628 Trần Ngọc Thiên Kim Kim Nam 10/09/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
135 C629 Trần Ngọc Mỹ Kim Kim Nam 10/09/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
136 C634 Phạm Xuân Nhật Minh Minh Nam 04/05/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
137 C169 Phạm Duy Phúc Phúc Nam 08/02/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
138 C187 Nhữ Bảo Anh Anh Nam 18/02/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
139 C200 Phạm Minh Quân Quân Nam 03/05/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
140 C240 Vũ Ngọc Quỳnh Anh Anh Nam 28/02/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
141 C256 Phạm Hữu Lâm Lâm Nam 25/09/2013 Tự tiên 4A1 Tạm nghỉ Xem & In Đổi
142 C289 Đào Nguyễn Ngọc Anh Anh Nam 28/07/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
143 C305 Vũ Ngọc Linh Linh Nam 20/01/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
144 C312 Vũ Văn Trường An An Nam 16/10/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
145 C314 Vũ Thanh Tùng Tùng Nam 09/12/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
146 C328 Lại Quản Gia Bảo Bảo Nam 27/08/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
147 C331 Nguyễn Phạm Nguyên Lam Lam Nam 14/11/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
148 C332 Nguyễn Thanh Trúc Trúc Nam 14/10/2013 Tự tiên 4A1 Bỏ học Xem & In Đổi
149 C338 Phan Thuỳ Anh Anh Nam 15/06/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
150 C340 Trần Ngọc Kỳ Kỳ Nam 10/01/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
151 C344 Nguyễn Khánh Toàn Toàn Nam 16/09/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
152 C365 Trần Hương Giang Giang Nam 21/01/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
153 C366 Vũ Thanh Hương Hương Nam 11/03/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
154 C368 Vũ Khánh Vân Vân Nam 11/03/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
155 C388 Bùi Phạm Hồng Anh Anh Nam 13/03/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
156 C426 Nguyễn Phương Thảo Thảo Nam 25/03/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
157 C441 Hoàng Minh Trang Trang Nam 17/10/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
158 C458 Đỗ Nguyễn Thảo Vy Vy Nam 04/08/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
159 C465 Khoa Bảo Trâm Trâm Nam 13/11/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
160 C469 Nguyễn Minh Thư Thư Nam 02/11/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
161 C470 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Anh Nam 21/03/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
162 A002 Nguyễn Ngọc Nam 14/01/2014 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
163 C488 Phạm Phương Nam Nam Nam 11/09/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
164 C505 Vũ Tuấn Thành Thành Nam 09/11/2013 Tự tiên 4A1 Bỏ học Xem & In Đổi
165 C517 Trần Thái An An Nam 10/01/2014 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
166 C528 Trần Đắc Kiên Kiên Nam 20/01/2014 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
167 C540 Bùi Anh Thư Thư Nam 19/11/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
168 C543 Bùi Dương Gia Hân Hân Nam 13/12/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
169 C580 Hoàng Minh Phương Phương Nam 04/12/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
170 C585 Phạm Công Khanh Khanh Nam 29/12/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
171 C604 Lã Quốc Đạt Đạt Nam 29/11/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
172 C616 Trịnh Bảo Nam Nam Nam 30/07/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
173 C624 Ngô Kỉ Nguyên Nguyên Nam 23/08/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
174 C640 Đàm Quốc Minh Minh Nam 27/09/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
175 C641 Nguyễn Như Phúc Phúc Nam 27/09/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
176 C646 Trần Hồng Phúc Phúc Nam 02/03/2013 Tự tiên 4A1 Đang học Xem & In Đổi
177 C036 Đoàn Vũ Hải Lâm Lâm Nam 03/03/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
178 C139 Hoàng Nam Khánh Khánh Nam 28/06/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
179 C224 Lương Quỳnh Anh Anh Nam 15/07/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
180 C228 Mai Gia Linh Linh Nam 13/02/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
181 C258 Đỗ Trâm Anh Anh Nam 13/08/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
182 C271 Nguyễn Bình Minh Minh Nam 15/08/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
183 C277 Bùi Ngọc Duy Duy Nam 25/12/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
184 C291 Lê Tuấn Kiệt Kiệt Nam 02/04/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
185 C311 Đoàn Yến My My Nam 19/10/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
186 C320 Nguyễn Diệu Nhi Nhi Nam 19/12/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
187 C329 Nguyễn Hải Long Long Nam 04/01/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
188 C348 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn Nam 30/12/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
189 C356 Phạm Huy Hoàng Hoàng Nam 03/09/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
190 C357 Vũ Nguyễn Trâm Anh Anh Nam 14/08/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
191 C358 Vũ Nguyễn Minh Hằng Hằng Nam 14/08/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
192 C370 Nguyễn Thanh Phong Phong Nam 05/02/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
193 C389 Vũ Trung Kiên Kiên Nam 22/12/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
194 C436 Lê Nguyễn Quỳnh Chi Chi Nam 07/09/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
195 C437 Đỗ Đăng Phát Phát Nam 05/07/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
196 C444 Đỗ Hồng Quỳnh Chi Chi Nam 02/06/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
197 C448 Dương Hà Vy Vy Nam 11/12/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
198 C467 Bùi Quốc Nam Nam Nam 21/12/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
199 C474 Đỗ Doãn Hiểu Minh Minh Nam 19/06/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
200 C476 Nguyễn Cao Thuỳ Dương Dương Nam 20/12/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
201 C478 Trịnh Bảo Hân Hân Nam 19/07/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
202 C489 Phạm Hà Anh Anh Nam 20/08/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
203 C508 Đỗ Thị Tố Nga Nga Nam 29/03/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
204 C520 Nguyễn Ngọc Anh Thư Thư Nam 10/11/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
205 C524 Nguyễn Minh Nam 23/08/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
206 C526 Lê Tiến Mạnh Mạnh Nam 06/02/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
207 C564 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Trâm Nam 09/12/2012 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
209 C591 Nguyễn Tiến Thành Thành Nam 07/01/2014 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
210 C600 Lưu Hà Linh Linh Nam 05/09/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
211 C605 Nguyễn Alisa Bảo Châu Châu Nam 17/02/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
212 C613 Đặng Bảo Anh Anh Nam 26/10/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
213 C618 Nguyễn Thanh Mai Mai Nam 10/10/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
214 C623 Bùi Mạnh Kiên Kiên Nam 24/10/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
215 C001 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Ngân Nam 21/02/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
216 C092 Phạm Công Hải Nam Nam Nam 15/07/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
217 C098 Đỗ Nguyễn Bảo Trâm Trâm Nam 02/01/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
218 C110 Đặng Như Ý Ý Nam 21/01/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
219 C117 Nguyễn Dương Minh Huy Huy Nam 01/03/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
220 C134 Đặng Quang Bảo Châu Châu Nam 03/05/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
221 C137 Đỗ Gia Hân Hân Nam 12/12/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
222 C146 Phạm Minh Quân Quân Nam 18/11/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
223 C159 Nguyễn Danh Nam Cường Cường Nam 01/12/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
224 C175 Lê Hoàng Khánh Long Long Nam 15/11/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
225 C188 Nguyễn Đức Bảo Nam Nam Nam 28/03/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
226 C203 Phạm Lâm Khanh Khanh Nam 21/10/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
227 C204 Phạm Gia Bách Bách Nam 31/03/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
228 C218 Lê Quang Huy Huy Nam 13/05/2012 Tự tiên 5A1 Bỏ học Xem & In Đổi
229 C219 Lê Thành Minh Minh Nam 23/05/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
230 C278 Vũ Hải Dương Dương Nam 17/08/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
231 C302 Tạ Hải Long Long Nam 01/07/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
232 C308 Vũ Lan Phương Phương Nam 16/12/2012 Tự tiên 5A1 Bỏ học Xem & In Đổi
233 C310 Nguyễn Trường Phúc Phúc Nam 12/01/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
234 C321 Nguyễn Diệu Anh Anh Nam 14/07/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
235 C333 Nguyễn Hồng Phúc Lâm Lâm Nam 09/04/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
236 C363 Lê Thị Hương Giang Giang Nam 09/07/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
237 C367 Nguyễn Hữu Long Long Nam 27/07/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
238 C374 Vũ Quốc Gia Bảo Bảo Nam 07/07/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
239 C377 Vũ Ngọc Vân Nhi Nhi Nam 17/12/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
240 C385 Cao Xuân Hưởng Hưởng Nam 13/08/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
241 C398 Nguyễn Việt Hưng Hưng Nam 18/09/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
242 C406 Đặng Gia Hân Hân Nam 28/08/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
243 C416 Nguyễn Đức Phúc Thành Thành Nam 05/07/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
244 T001 Hoàng Xuân Phương Phương Nam 10/08/2009 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
245 T002 Hoàng Phương Anh Anh Nam 07/03/2011 Tự tiên 5A1 Bỏ học Xem & In Đổi
246 T003 Nguyễn Phúc Thành Thành Nam 25/04/2012 Tự tiên 5A1 Bỏ học Xem & In Đổi
247 C443 Bùi Quỳnh Anh Anh Nam 06/07/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
248 C445 Nguyễn Minh Phương Phương Nam 01/12/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
249 C453 Phạm Bảo Nhi Nhi Nam 23/03/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
250 C462 Hoàng Đặng Bảo Nam Nam Nam 23/08/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
251 C463 Hoàng Mạnh Hải Hải Nam 12/09/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
252 C510 Đào Nguyên Thảo Thảo Nam 12/11/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
253 C519 Bùi Đức Long Giang Giang Nam 18/04/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
254 C522 Bùi Anh Quân Quân Nam 16/11/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
256 C596 Đào Phú Hưng Hưng Nam 08/12/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
257 C609 Phạm Hoàng Phi Phi Nam 11/01/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
258 C642 Nguyễn Như Thảo Ngân Ngân Nam 03/03/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
259 C043 Tạ Hoàng My My Nam 01/01/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
260 C088 Đỗ Nhật Minh Minh Nam 23/12/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
261 C095 Cao Ngọc Bích Nam 07/06/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
262 C096 Hà Minh Quân Quân Nam 25/05/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
263 C100 Nguyễn Trần An Khánh Khánh Nam 13/11/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
264 C103 Đoàn Thái Đăng Đăng Nam 08/07/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
266 C158 Bùi Hiền Giang Giang Nam 26/03/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
267 C178 Nguyễn Ngọc Bảo Hân(A) Hân(A) Nam 22/01/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
268 C193 Lê Trúc Linh Linh Nam 10/12/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
269 C201 Trần Đình Khánh Khánh Nam 02/09/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
270 C212 Nguyễn Hoàng Hải Hải Nam 09/04/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
271 C213 Lương Công Trung Trung Nam 14/03/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
272 C214 Trịnh Hoàng Nguyên Nguyên Nam 20/04/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
273 C220 Nguyễn Duy Đức Đức Nam 26/10/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
274 C241 Đặng Nguyễn Thành Long Long Nam 10/12/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
275 C254 Bùi Duy Nam 19/05/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
276 C257 Lê Anh Huy Huy Nam 22/11/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
277 C260 Nguyễn Hải Đăng Đăng Nam 15/08/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
278 C265 Hoàng Tuấn Hiệp Hiệp Nam 23/03/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
279 C270 Nguyễn Thị Yến Nhi Nhi Nam 27/02/2012 Tự tiên 5A2 Bỏ học Xem & In Đổi
280 C272 Nguyễn Thái Minh Phương Phương Nam 19/10/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
281 C274 Hoàng Kỳ Anh Anh Nam 20/09/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
282 C307 Bùi Ngọc Nam 23/08/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
283 C369 Hoàng Hương Giang Giang Nam 27/03/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
284 C378 Nguyễn Ngọc Bảo Hân(B) Hân(B) Nam 24/12/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
285 C423 Bùi Ngọc Vân Vân Nam 28/12/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
286 C430 Trương Minh Gia Hưng Hưng Nam 04/06/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
287 C454 Trần An Phú Phú Nam 01/10/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
288 C455 Vũ Đức Thắng Thắng Nam 17/09/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
290 C473 Nguyễn Minh Trí Trí Nam 23/02/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
291 C477 Bùi Minh Đạt Đạt Nam 17/09/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
292 C545 Trần Khánh Ngọc Ngọc Nam 11/11/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
293 C583 Vũ Duy Tùng Tùng Nam 04/01/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
294 C597 Trần Bảo Minh Minh Nam 05/07/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
295 C626 Nguyễn Khánh Ly Ly Nam 28/12/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
296 C644 Nguyễn Tấn Dũng Dũng Nam 09/03/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
297 C461 Nguyễn Nhật Minh Minh Nam 04/05/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
298 C145 Pham Ngọc Thiên An An Nam 24/08/2011 Tự tiên 5A2 Bỏ học Xem & In Đổi
299 C582 Lê Hải Thiên Thiên Nam 05/04/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
300 C584 Cao Trí Hiếu Hiếu Nam 17/09/2013 Tự tiên 4A2 Đang học Xem & In Đổi
301 559 Khoa Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 12/12/2015 2A1 Đang học Xem & In Đổi
302 C651 Nguyễn An Hà Vy Vy Nam 14/02/2016 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
303 C619 Lương Mộc Miên Miên Nam 16/05/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
304 C620 Nguyễn Việt Dũng Dũng Nam 22/02/2016 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
305 C630 Vũ Bảo Minh Minh Nam 21/01/2015 Tự tiên 2A1 Đang học Xem & In Đổi
306 C610 Vũ Hà Thái Dương Dương Nữ 05/02/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
307 C621 Nguyễn Bảo Ngọc Ngọc Nữ 05/04/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
308 C639 Nguyễn Việt Hoài Hoài Nữ 24/02/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
309 C643 Lê Minh Hùng Hùng Nữ 14/05/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
310 C647 Vũ Trần Gia Linh Linh Nữ 26/09/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
311 C663 Nguyễn Thảo Nhi Nhi Nữ 19/06/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
312 C666 Nguyễn Thanh Hiền Hiền Nữ 16/10/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
313 C660 Nguyễn Minh Quân Quân Nữ 25/10/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
314 C669 Lê Minh Hoàng Hoàng Nữ 03/09/2015 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
315 C636 Nguyễn Minh Hòa Hòa Nữ 28/09/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
316 C638 Bùi Gia Hưng Hưng Nữ 30/08/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
317 C653 Trần Bảo Khánh Khánh Nữ 21/11/2014 Tự tiên 3A2 Đang học Xem & In Đổi
318 C654 Phạm Bá Phong Phong Nữ 26/03/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
319 C655 Bùi Phương Mai Mai Nữ 29/11/2012 Tự tiên 5A2 Đang học Xem & In Đổi
320 C668 Nguyễn Ngọc Hoa Hoa Nữ 07/12/2012 Tự tiên 5A1 Đang học Xem & In Đổi
321 C614 Đoàn Anh Nam 18/01/2016 Tự tiên 2A2 Đang học Xem & In Đổi
324 C349 Lê Hà My My Nam 20/01/2014 Tự tiên 3A1 Đang học Xem & In Đổi
Hiển thị thông tin chi tiết học sinh ở đây