User Picture

Quản lý danh mục dịch vụ

Danh sách dịch vụ
Thêm mới
ID Điểm danh Nhóm dịch vụ Tên khoản thu Đang sử dụng Loại khoản thu Mức thuCó hoàn lại
buổi nghỉ
Tổng ngày học
được trừ tiền
Hình thức
thu tiền
Tần xuất thuThời điểm thuHọc phí tính
theo ngày
Ngày bắt
đầu tính
Từ thángĐến thángGiá khác Xóa