User Picture

Quản lý theo dõi báo cáo

DANH SÁCH HỌC SINH
Xem chi tiết

Chưa kết thúc tháng!

THỐNG KÊ TỔNG HỢP: THÁNG: 10

# Lớp Số nợ
tháng trước
Phát sinh
tháng trước
Chi tiết phát sinh tháng trước Tiền thừa tháng trước Số tiền
chuyển kỳ sau
Các khoản
thu kỳ này
Chi tiết các khoản thu dịch vụ tháng này Chiết khấu
hàng tháng
Số phải
thu tháng này
Thực thu Chiết khấu
theo HĐ
Còn phải thu Số tiền thừa tháng này Phát sinh
tháng này
Chi tiết phát sinh tháng này Tiền thừa
chuyển kỳ sau
1 2A1
2 2A2
3 3A1
4 3A2
5 4A1
6 4A2
7 5A1
8 5A2
9 LRT
Tổng