User Picture

Quản lý nhóm chiết khấu

Danh sách nhóm chiết khấu
Thêm mới
STT Mã nhóm Tên nhóm Số lượng Dịch vụ Thứ tự hiển thị Cập nhật
1 CK1 Chiết khấu 1 0
#Dịch vụ Chiết khấu
150 %
250 %
cập nhật ck Học sinh
4 CK2 Chiết khấu 2 0
#Dịch vụ Chiết khấu
1100000
cập nhật ck Học sinh
3 CK3 Chiết khấu 3 0
#Dịch vụ Chiết khấu
1100 %
250 %
3100 %
4100 %
5100 %
6100 %
7100 %
cập nhật ck Học sinh
9 CK4 Chiết khấu 4 0
#Dịch vụ Chiết khấu
1100 %
2100 %
3100 %
4100 %
5100 %
6100 %
cập nhật ck Học sinh
8 CK5 Chiết khấu 5 0
#Dịch vụ Chiết khấu
1100 %
2100 %
3100 %
4100 %
5100 %
6100 %
cập nhật ck Học sinh
8 CK6 Chiết khấu 6 0
#Dịch vụ Chiết khấu
1100 %
2100 %
3100 %
cập nhật ck Học sinh
5 CK7 Chiết khấu 7 0
#Dịch vụ Chiết khấu
150 %
cập nhật ck Học sinh
3 CK8 Chiết khấu 8 0
#Dịch vụ Chiết khấu
1100 %
2100 %
3100 %
4100 %
5100 %
6100 %
cập nhật ck Học sinh