User Picture

Quản lý người dùng

Tài khoản người dùng: admin
# Tài khoản Họ tên Ngày sinh Điện thoại Email Quyền sử dụng Lớp quản lý Kích hoạt Sửa Xóa
1 Administrator Đỗ Văn Chiểu 0989747794 Chieudv@gmail.com Xem quyền Lớp điểm danh