User Picture

Quản lý theo dõi học phí

DANH SÁCH THỐNG KÊ
#Mã lớp Tên lớp Số nợ kỳ trước Các khoản thu dịch vụ tháng này Số chiết khấu Số phải thu tháng này Thực thu Còn phải thu Số tiền thừa tháng này Tiền thừa chuyển kỳ sau
Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0