User Picture

Quản lý theo dõi hoàn trả học phí

DANH SÁCH HỌC SINH
# Họ đệm Tên Lớp Số nợ
kỳ trước
Tiền thừa
tháng trước
Các khoản
thu dịch vụ
tháng này
Chiết khấu
hàng tháng
Số phải
thu tháng này
Thực thu Chiết khấu
theo HĐ
Còn phải thu Số tiền thừa
tháng này
Thực trả In
1 Nguyễn Thị Yến Nhi 5A2 -145,000 0 2,800,000 0 2,655,000 Chưa nộp 0 2,655,000 0 2,655,000
2 Nguyễn Phạm Nguyên Lam 4A1 0 240,000 3,410,000 0 3,170,000 3,170,000 0 0 0
3 Phạm Hà Mi 3A2 0 100,000 1,650,000 0 1,550,000 1,550,000 0 0 0 1,550,000